Thép cuộn chống cháy

3MVòng quấn trương nở Ultra GS
Linh hoạt, khi tiếp xúc với nhiệt độ cao
vòng quấn sẽ trương nở.

 

Thank you for your upload